• Torun1
  Portal stałego monitoringu
  hałasu komunikacyjnego
  Miasta Torunia
 • Torun2
  Portal stałego monitoringu
  hałasu komunikacyjnego
  Miasta Torunia
Informacje podstawowe

Mapa akustyczna została stworzona w celu oceny klimatu akustycznego Torunia.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych. W jej skład wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla czterech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego.

Na potrzeby mapy akustycznej powstała także mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Torunia.

Mapa akustyczna Torunia jest wstępem do opracowania programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Zawartość serwisu

Kliknięcie linku Przejście do części mapowej portalu » u dołu każdej ze stron serwisu powoduje uruchomienie przeglądarki map hałasowych.

W zakładce O systemie -> Definicje zgromadzone zostało kilka podstawowych pojęć związanych z akustyką.

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką mapy akustycznej Torunia, informacje, jak się z nami skontaktować dostępne są na zakładce Kontakt.

Przejście do portalu prezentującego mapę akustyczną.

Przejście do części mapowej portalu